too late - too soon

Hedonitaryzm

System rządów, kreowany w rozproszonej sieci mediów społecznościowych, promujący doktrynę przyjemności i unikania zmartwień.

Psychośluza

Zdolność adaptacji, w procesie wyrównywania poziomów, do zmieniającego się stanu emocjonalnego i intelektualnego otoczenia.

Homo rapax

Jednostka lub grupa ludzi, przejawiający zachowania egoistyczne, drapieżne, wykorzystujące innych dla osiągnięcia swoich korzyści.

Zaprogramowanie na służenie

czyli krótko o syndromie zadowolonego niewolnika Kulturowy paradoks zadowolenia z bycia dyskryminowanym. Posłuszna rezygnacja z realizacji własnych pragnień na rzecz wykonywania nakazywanych czynności. Podporządkowane ciasnym kręgom Continue reading »

Ciasnota namysłu

Intencjonalnie nieprzekraczalne granice własnych zdolności poznawczych. Bariery wysiłku intelektualnego, które w sposób wolicjonalny prowadzą do zawężania perspektywy i tendencyjności wnioskowania.

Empatiofobowość

Kultura społeczna wypierająca potrzebę responsywności (i współodczuwania) na emocjonalne stany drugiego człowieka (lub grupy). Szczególnie dotyczy obszaru współczucia w reakcji na tragedie, sympatii w reakcji na Continue reading »

Pułapka zawężonej perspektywy

Ograniczenie percepcji informacji o powodach (lub skutkach) jakiegoś zdarzenia. Intencjonalne lub nieintencjonalne zniekształcanie lub pomijanie faktów, trudnych do zweryfikowania, np. niedokumentowanych. Prowadzi do błędów poznawczych odbiorcy, Continue reading »

Wewnętrzny regulator nagrody

Motywowana wolą, potrzeba doskonalenia i rozwoju, przy świadomym doborze wzorców zewnętrznych (projekcji) jako własnych (introjekcji). Pozwala na lepsze zrozumienie potrzeby wykazania się (np. rywalizacji, współzawodnictwa), czy Continue reading »

Kult tupetu

Wiara w pozbawioną namysłu śmiałość, że „a nuż się uda”. Zbytnia pewność siebie zbudowana na przekonaniu o uległości, ugodowości, nieśmiałości, grzeczności innych osób.

Bierność poznawcza

Dyspozycja intelektualna słabej woli, znużenie czynnościami wymagającymi namysłu, sztywność myślenia, brak zaangażowania i unikanie trudności.

Kultura winy bez kary

System społeczno-polityczny oparty na intencjonalnym wyolbrzymianiu i wykorzystywaniu poczucia winy, zbudowany na „duszpasterstwie gróźb i strachu”

Poczucie uprzywilejowania

Postawa uwarunkowana na przekonaniach o wyższości interesu własnego lub grupy własnej, nad niżej postrzeganym otoczeniem

Pułapka środka

Środek bywa miejscem, sposobem, a także substancją. Jako miejsce wyznacza równe odległości (środek ciężkości, masy, obrotu, oś symetrii, centrum miasta, świata) lub wewnętrzną część czegoś (środek Continue reading »

Tęczowy wallenrodyzm

Owca w wilczej skórze. Starania rozbitej lewicy o względy zjednoczonej prawicy.

Intuicje transakcyjne

Zdolność do instynktownej ewaluacji potencjalnie wymiernych skutków jakiegoś zdarzenia, angażując emocje i posiadane doświadczenie.

Nihilizm adaptacyjny

Świadomy lub nieświadomy sceptycyzm, negujący postęp i potrzebę rozwoju intelektualnego i moralnego ludzkości

Problem prawa odpłaty

Odpłata jest stałym antropologicznie prawem do karania za złe postępowanie, w imię poczucia sprawiedliwości. U podstaw problemu prawa odpłaty leży nadmiar zemsty, który jest nieproporcjonalny do Continue reading »

Ludzka nikczemność

Dyspozycja nierozumnej duszy, pochodna złej woli, służąca jako metoda zaspakajania niepohamowanej żądzy, wykorzystująca przemoc i fałszywe oskarżenia.Nieludzka nikczemność, to bestialstwo, które występuje wtedy, gdy granica ludzkiej Continue reading »

Brak wątpliwości

Absolutna pewność. Wewnętrzne przekonanie, wynikające ze złudnej wiary w posiadanie zdolności przewidywania skutków działań. Konsekwencja braku rozumnego namysłu.

Złudzenie wiedzy

Aktywność myślowa związana z błędną interpretacją posiadanych informacji o rzeczywistości lub ich interpretacją zgodnie z własnymi intencjami.

Wiarygodność

Postrzeganie chęci i możliwości wywiązywania się z powierzonego zaufania.

Zaufanie

Nieformalna norma społeczna, wyrażająca wiarę w dobre intencje, uczciwość oraz umiejętności drugiego człowieka. W dobrych intencjach upatrujemy stopnia dbałości o dobro obdarzającego zaufaniem. Uczciwość wyraża spójność Continue reading »

Wola

Zdolność wyboru pomiędzy podjęciem albo zaniechaniem działania. Wyraża wewnętrzną chęć, preferencję, intencję, niekoniecznie świadomą (pochodzącą z pragnień, instynktów). Przejawia się wolną wolą („na tak”) lub wolnym Continue reading »

Potencjał intelektualny

Chęć oraz możliwości posługiwania się zdolnościami rozumienia otaczającego świata. Uczenie się, myślenie, zapamiętywanie, interpretacja…

Tropizm intelektualny

Nieświadoma reakcja procesów myślowych na działania otaczającego świata. Aktywność myślowa ukierunkowana na cel, niebędąca wyborem świadomym. Automatyzm adaptacyjny na oddziaływanie środowiska.