Zetki

Pokolenie gotowych recept.

Sarmageryzm

Menedżeryzm (manageryzm) w wykonaniu postsarmackich kapitalistów.

Granice namysłu

Intencjonalne nieprzekraczanie bariery wysiłku intelektualnego, za którą pojawiają się obce punkty widzenia. ​

Hedonitaryzm

System rządów, kreowany w rozproszonej sieci mediów społecznościowych, promujący doktrynę przyjemności i unikania zmartwień.

Psychośluza

Zdolność adaptacji, w procesie wyrównywania poziomów, do zmieniającego się stanu emocjonalnego i intelektualnego otoczenia.

Homo rapax

Jednostka lub grupa ludzi, przejawiający zachowania egoistyczne, drapieżne, wykorzystujące innych dla osiągnięcia swoich korzyści.

Zaprogramowanie na służenie

czyli krótko o syndromie zadowolonego niewolnika Kulturowy paradoks zadowolenia z bycia dyskryminowanym. Posłuszna rezygnacja z realizacji własnych pragnień na rzecz wykonywania nakazywanych czynności. Podporządkowane ciasnym kręgom Continue reading »

Ciasnota namysłu

Intencjonalnie nieprzekraczalne granice własnych zdolności poznawczych. Bariery wysiłku intelektualnego, które w sposób wolicjonalny prowadzą do zawężania perspektywy i tendencyjności wnioskowania.

Empatiofobowość

Kultura społeczna wypierająca potrzebę responsywności (i współodczuwania) na emocjonalne stany drugiego człowieka (lub grupy). Szczególnie dotyczy obszaru współczucia w reakcji na tragedie, sympatii w reakcji na Continue reading »

Pułapka zawężonej perspektywy

Ograniczenie percepcji informacji o powodach (lub skutkach) jakiegoś zdarzenia. Intencjonalne lub nieintencjonalne zniekształcanie lub pomijanie faktów, trudnych do zweryfikowania, np. niedokumentowanych. Prowadzi do błędów poznawczych odbiorcy, Continue reading »

Wewnętrzny regulator nagrody

Motywowana wolą, potrzeba doskonalenia i rozwoju, przy świadomym doborze wzorców zewnętrznych (projekcji) jako własnych (introjekcji). Pozwala na lepsze zrozumienie potrzeby wykazania się (np. rywalizacji, współzawodnictwa), czy Continue reading »

Kult tupetu

Wiara w pozbawioną namysłu śmiałość, że „a nuż się uda”. Zbytnia pewność siebie zbudowana na przekonaniu o uległości, ugodowości, nieśmiałości, grzeczności innych osób.

Bierność poznawcza

Dyspozycja intelektualna słabej woli, znużenie czynnościami wymagającymi namysłu, sztywność myślenia, brak zaangażowania i unikanie trudności.

Kultura winy bez kary

System społeczno-polityczny oparty na intencjonalnym wyolbrzymianiu i wykorzystywaniu poczucia winy, zbudowany na „duszpasterstwie gróźb i strachu”

Poczucie uprzywilejowania

Postawa uwarunkowana na przekonaniach o wyższości interesu własnego lub grupy własnej, nad niżej postrzeganym otoczeniem

Pułapka środka

Środek bywa miejscem, sposobem, a także substancją. Jako miejsce wyznacza równe odległości (środek ciężkości, masy, obrotu, oś symetrii, centrum miasta, świata) lub wewnętrzną część czegoś (środek Continue reading »

Tęczowy wallenrodyzm

Owca w wilczej skórze. Starania rozbitej lewicy o względy zjednoczonej prawicy.

Intuicje transakcyjne

Zdolność do instynktownej ewaluacji potencjalnie wymiernych skutków jakiegoś zdarzenia, angażując emocje i posiadane doświadczenie.

Nihilizm adaptacyjny

Świadomy lub nieświadomy sceptycyzm, negujący postęp i potrzebę rozwoju intelektualnego i moralnego ludzkości

Problem prawa odpłaty

Odpłata jest stałym antropologicznie prawem do karania za złe postępowanie, w imię poczucia sprawiedliwości. U podstaw problemu prawa odpłaty leży nadmiar zemsty, który jest nieproporcjonalny do Continue reading »

Ludzka nikczemność

Dyspozycja nierozumnej duszy, pochodna złej woli, służąca jako metoda zaspakajania niepohamowanej żądzy, wykorzystująca przemoc i fałszywe oskarżenia.Nieludzka nikczemność, to bestialstwo, które występuje wtedy, gdy granica ludzkiej Continue reading »

Brak wątpliwości

Absolutna pewność. Wewnętrzne przekonanie, wynikające ze złudnej wiary w posiadanie zdolności przewidywania skutków działań. Konsekwencja braku rozumnego namysłu.

Złudzenie wiedzy

Aktywność myślowa związana z błędną interpretacją posiadanych informacji o rzeczywistości lub ich interpretacją zgodnie z własnymi intencjami.

Wiarygodność

Postrzeganie chęci i możliwości wywiązywania się z powierzonego zaufania.