Poczucie uprzywilejowania

Postawa uwarunkowana na przekonaniach o wyższości interesu własnego lub grupy własnej, nad niżej postrzeganym otoczeniem

Pułapka środka

Środek bywa miejscem, sposobem, a także substancją. Jako miejsce wyznacza równe odległości (środek ciężkości, masy, obrotu, oś symetrii, centrum miasta, świata) lub wewnętrzną część czegoś (środek Continue reading »

Tęczowy wallenrodyzm

Owca w wilczej skórze. Starania rozbitej lewicy o względy zjednoczonej prawicy.

Intuicje transakcyjne

Zdolność do instynktownej ewaluacji potencjalnie wymiernych skutków jakiegoś zdarzenia, angażując emocje i posiadane doświadczenie.

Nihilizm adaptacyjny

Świadomy lub nieświadomy sceptycyzm, negujący postęp i potrzebę rozwoju intelektualnego i moralnego ludzkości

Problem prawa odpłaty

Odpłata jest stałym antropologicznie prawem do karania za złe postępowanie, w imię poczucia sprawiedliwości. U podstaw problemu prawa odpłaty leży nadmiar zemsty, który jest nieproporcjonalny do Continue reading »

Ludzka nikczemność

Dyspozycja nierozumnej duszy, pochodna złej woli, służąca jako metoda zaspakajania niepohamowanej żądzy, wykorzystująca przemoc i fałszywe oskarżenia.Nieludzka nikczemność, to bestialstwo, które występuje wtedy, gdy granica ludzkiej Continue reading »

Brak wątpliwości

Absolutna pewność. Wewnętrzne przekonanie, wynikające ze złudnej wiary w posiadanie zdolności przewidywania skutków działań. Konsekwencja braku rozumnego namysłu.

Złudzenie wiedzy

Aktywność myślowa związana z błędną interpretacją posiadanych informacji o rzeczywistości lub ich interpretacją zgodnie z własnymi intencjami.

Wiarygodność

Postrzeganie chęci i możliwości wywiązywania się z powierzonego zaufania.

Zaufanie

Nieformalna norma społeczna, wyrażająca wiarę w dobre intencje, uczciwość oraz umiejętności drugiego człowieka. W dobrych intencjach upatrujemy stopnia dbałości o dobro obdarzającego zaufaniem. Uczciwość wyraża spójność Continue reading »

Wola

Zdolność wyboru pomiędzy podjęciem albo zaniechaniem działania. Wyraża wewnętrzną chęć, preferencję, intencję, niekoniecznie świadomą (pochodzącą z pragnień, instynktów). Przejawia się wolną wolą („na tak”) lub wolnym Continue reading »

Potencjał intelektualny

Chęć oraz możliwości posługiwania się zdolnościami rozumienia otaczającego świata. Uczenie się, myślenie, zapamiętywanie, interpretacja…

Tropizm intelektualny

Nieświadoma reakcja procesów myślowych na działania otaczającego świata. Aktywność myślowa ukierunkowana na cel, niebędąca wyborem świadomym. Automatyzm adaptacyjny na oddziaływanie środowiska.

Egzosumienie

Mechanizm samoregulacji osobowości, wynikający z przeświadczenia o słuszności narzucanych norm moralnych. Zewnętrzny regulator zachowań moralnych.

Reguła przekory

Opór przed zmianą. Wyraża się generalną funkcją (Watson) stosunku obaw jednostki przed wszelką zmianą do osobistego odczuwania bezpieczeństwa. Obawy owej jednostki to jej ogólny stan niepewności, Continue reading »

Zasada bezwładności

(Le Chatelier i Braun) Jeżeli na zrównoważony układ oddziałują nowe czynniki (lub stare przestają działać), to układ minimalizuje wpływ tych zmian, żeby ze swej równowagi nie Continue reading »

Transparentność

Jakość informacji. Celowość, adekwatność, zrozumiałość, precyzyjność, użyteczność. Transparentne mogą być działania osób lub instytucji. Transparentne są decyzje i postępowanie. Działanie w sposób jawny, a przez to Continue reading »

Zachowanie umiaru

Adekwatność działań do możliwości. Ostrożność wynikająca z powstrzymywania się od działań preciwcelowych. Zachowanie zasady „złotego środka”, czyli wypośrodkowanie między kunktacją a antycypowaniem.

Rynsztokowy makiawelizm

Fortel służący zdobyciu co najmniej przewagi nad przeciwnikiem. Koncentruje siły i zasoby własne na uprzedzaniu działań przeciwnika, antycypowaniu posunięć, grze na zwłokę, tworzeniu aury zagrożenia, zaskoczeniu, Continue reading »

Działać

Działać to znaczy zachowywać się w sposób celowy, nie odruchowy, czy mimowolny. Spoglądając do encyklopedii prakseologii, dowiemy się, że ktoś zwlekający ze zrobieniem czegoś jest opieszały, Continue reading »